Hỗ trợ kỹ thuật

CƠ TÍNH CỦA BU LÔNG, VÍT VÀ VÍT CẤY

Ngày Đăng : 23/03/2016 - 9:30 PM
CƠ TÍNH CỦA BU LÔNG, VÍT VÀ VÍT CẤY

Cơ tính

 

Trị số đối với cấp  độ bền

 
 

3.6

 
 

4.6

 
 

4.8

 
 

5.6

 
 

5.8

 
 

6.6

 
 

6.8

 
 

8.8

 
 

9.8

 
 

10.9

 
 

12.9

 
 

≤ M16

 
 

> M16

 
 

1. Giới hạn bền đứt  
 σ8, N/mm²

 

 

 
 

danh nghĩa

 
 

300

 
 

400

 
 

500

 
 

600

 
 

800

 
 

800

 
 

900

 
 

1000

 
 

1200

 
 

nhỏ nhất

 
 

330

 
 

400

 
 

420

 
 

500

 
 

520

 
 

600

 
 

800

 
 

830

 
 

900

 
 

1040

 
 

1220

 
 

2. Độ cứng vicke
 HV

 
 

nhỏ nhất

 
 

95

 
 

120

 
 

130

 
 

155

 
 

160

 
 

190

 
 

230

 
 

255

 
 

280

 
 

310

 
 

372

 
 

lớn nhất

 
 

220

 
 

250

 
 

300

 
 

336

 
 

360

 
 

382

 
 

434

 
 

3. Độ cứng Brinen
 HB

 
 

nhỏ nhất

 
 

90

 
 

114

 
 

124

 
 

147

 
 

152

 
 

181

 
 

219

 
 

242

 
 

266

 
 

295

 
 

353

 
 

lớn nhất

 
 

209

 
 

238

 
 

285***

 
 

319

 
 

342

 
 

363

 
 

412

 
 

4. Độ cứng Rốc oen
 HR

 
 

HRB

 
 

nhỏ nhất

 
 

52

 
 

67

 
 

71

 
 

79

 
 

82

 
 

89

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

lớn nhất

 
 

95

 
 

99

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

HRC

 
 

nhỏ nhất

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

20

 
 

23

 
 

27

 
 

31

 
 

38

 
 

lớn nhất

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

30

 
 

34

 
 

36

 
 

39

 
 

44

 
 

5. Độ cứng bề mặt  HV.0,3

 
 

lớn nhất

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

320

 
 

356

 
 

380

 
 

402

 
 

454

 
 

6. Giới hạn chảy
 σ ch, N/mm²

 
 

danh nghĩa

 
 

180

 
 

240

 
 

320

 
 

300

 
 

400

 
 

360

 
 

480

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

nhỏ nhất

 
 

190

 
 

240

 
 

340

 
 

300

 
 

420

 
 

360

 
 

480

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

7. Giới hạn chảy qui ước
 
σ o2, N/mm²

 
 

danh nghĩa

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

640

 
 

640

 
 

720

 
 

900

 
 

1088

 
 

nhỏ nhất

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

610

 
 

660

 
 

720

 
 

940

 
 

1100

 


Các tin khác